minui

ברכות חמות לד"ר ערד קודש מהחוג לבריאות נפש קהילתית לקבלת דרגת מרצה בכיר נלווה מומחה !

נוצר ב 26 מאי 2016

flowers

נאחל ברכות חמות לחברות הסגל :

  • ד"ר מיכל סופר מביה"ס לעבודה סוציאלית לקבלת קביעות בדרגת מרצה בכיר !
  • ד"ר דיאן לוין זמיר מביה"ס לבריאות הציבור להעלאתה לדרגת פרופ' חבר נלווה מומחה
נוצר ב 03 אפריל 2016

flowersנאחל ברכות חמות לחברי הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר הוד אורקיבי מביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • פרופ' שמעון ספיר מהחוג להפרעות בתקשורת להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין !
נוצר ב 07 מרץ 2016

flowers

נאחל ברכות חמות לחברי הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר ריטה מנו מהחוג לשירותי אנוש להעלאה לדרגת פרופ' חבר !
  • פרופ' דורית פוד מהחוג לסיעוד להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין !
  • פרופ' זאב וינשטוק מביה"ס לעבודה סוציאלית להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין !
נוצר ב 08 פברואר 2016

flowers

ברכות לפרופ' פייסל עזאיזה על מינוי ליו"ר הועדה למלגות אלון בתחום מדעי החברה למחזורים תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט.
המשך עשייה פורייה

נוצר ב 04 פברואר 2016

flowers

ברכות ליעל זילברשלג, שסיימה את הדוקטורט שלה בחוג לריפוי בעיסוק, בהנחייתה של פרופ' נעמי יוסמן, זכתה בפרס המחקר של האגודה הגרנטולוגית על הדוקטורט שלה. נושא הדוקטורט הינו: "ניבוי יכולתם של קשישים עם ירידה קוגניטיבית לגור בביתם באופן עצמאי ובטיחותי בקהילה: בניית מודל תיאורטי ובדיקתו באופן אמפירי".
הפרס הזה הינו ראייה לאיכות הגבוהה של הדוקטורט של יעל, ולחשיבותו התיאורטית והקלינית, וכמובן מביא שמחה רבה וגאווה גדולה לחוג לריפוי בעיסוק, לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולאוניברסיטת חיפה.

נוצר ב 31 ינואר 2016

minui

נבחרו לנציגי הסנט בוועד המנהל

  • ועדת ערעורים על החלטות הממונה על משמעת תלמידים - פרופ' אלי כרמלי
  • בית דין למשמעת אקדמית - פרופ' איסי דורון
נוצר ב 25 ינואר 2016
אתם כאן: