minui

ברכות לפרופ' נעמי יוסמן מהחוג לריפוי בעיסוק, שהתקבלה לאקדמיה למחקר של ארגון הריפוי בעיסוק האמריקאי -  AOTF Academy of Research .

נוצר ב 10 פברואר 2015

flowers

נאחל ברכות חמות ולבביות לחברי הסגל שעלו בדרגה:

  • ד"ר סלמן זרקא מביה"ס לבריאות הציבור להעלאה לדרגת מרצה בכיר נלווה מומחה !
  • ד"ר איילת בן ששון מהחוג לריפוי בעיסוק להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • ד"ר עינת קודש מהחוג לפיזיותרפיה להעלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות !
  • פרופ' יוכי לויפר ראש החוג לפיזיותרפיה להעלאה לדרגת פרופ' מן המניין !
  • פרופ' מרק גלקופף מהחוג לבריאות נפש קהילתית להעלאה לדרגת פרופ' מן המניין !
נוצר ב 05 פברואר 2015

grants

ברכות לד"ר יובל פלגי, לד"ר טובה בנד-וינטרשטיין מהחוג לגרונטולוגיה-מדעי הזקנה, וד"ר טל ארטן-ברגמן מבי"ס לעו"ס, על זכייתם במענק מחקר מטעם "מכבי שירותי בריאות", בסך של כ- 80,000 ש"ח.
בנושא של: "סקר צרכים ומוכנות בטכנולוגיה מקוונת לשירותי בריאות בקרב אוכלוסיית הזקנים-זקנים בישראל".

נוצר ב 15 ינואר 2015

grants

פרופ' מירי כהן עם פרופ' פייסל עזאיזה מביה"ס לע"ס ועם ד"ר הדס גולדבלט מהחוג לסיעוד זכו במענק מחקר בסך 173.000 ₪ מטעם (Middle East Regional Cooperation Program (MERC. בנושא: Palestinian Women Coping with Breast Cancer in Israel and the West Bank”

נוצר ב 15 ינואר 2015

flowersד"ר ברכה ניר מהחוג להפרעות בתקשורת, נבחרה על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להשתתף בפורום צעירים במדעי הרוח והחברה לשנה"ל תשע"ה.

נוצר ב 04 דצמבר 2014

minui

ד"ר ענת גסר אדלסברג מביה"ס לבריאות הציבור, העלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות

ד"ר טובה וינטרשטיין מהחוג לגרונטולוגיה מדעי הזקנה, העלאה לדרגת מרצה בכיר כולל קביעות

נוצר ב 25 נובמבר 2014

flowers

ברכות לפרופ' דוד גוטמן בהוצאת ספרו החדש "הגיגים", המצטרף לשורה ארוכה של ספרים קודמים ומעולים.

נוצר ב 19 נובמבר 2014
אתם כאן: